spracovanie osobných údajov

Pre návštevníkov webu

Na webstránke www.aston.sk nezbierame žiadne osobné údaje.

Pre uchádzačov o zamestnanie

Vaše osobné údaje spracúvajú iba poverení zamestnanci našej spoločnosti a to výhradne za účelom vášho zaradenia do evidencie záujemcov o prácu a posúdenia vhodnosti na ponúkanú pracovnú pozíciu. Bez toho aby ste nám poskytli vaše osobné údaje nebudeme vedieť plnohodnotne posúdiť vašu žiadosť o zamestnanie.

Vyžadujeme od vás najmä vaše osobné údaje (vo forme životopisu). Dodatočne si vyhradzujeme právo vyžiadať si doklady potvrdzujúce vaše vzdelanie a kvalifikáciu.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba po dobu nevyhnutnú na posúdenie vašej žiadosti.

Podľa zákona musíme vaše osobné údaje poskytnúť iným oprávneným inštitúciám:

Pre klientov, zmluvných partnerov

Vaše osobné údaje spracúvaju poverení zamestnanci našej spoločnosti a zamestnanci spoločnosti Adelante, s.r.o., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO 36557561 za účelom spracovania účtovných dokladov.

Zároveň časť vašich údajov posielame aj daňovému úradu (na základe zákona o dani z príjmov).

Rozah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, IČO, IČ DPH u platcov DPH, číslo bankového účtu, podpis.

Vaše osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

Pre obchodných partnerov

Vaše osobné údaje spracúvaju poverení zamestnanci našej spoločnosti za účelom evidencie obchodných partnerov.

Vybrané osobné údaje niektorých osôb môžeme poskytnúť nášmu zmluvnému hostingovému partnerovi: digmia s.r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 36654132.

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú:

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Vaše osobné údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 1 roka.

Pre všetkých

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek:

a to písomne listom zaslaným na našu korešpondenčnú adresu, alebo mailom na gdpr@aston.sk

Osoba zodpovedná za dohľad nad spracovaním osobných údajov: dpo5@proenergy.sk.